Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się w systemie zaocznym sobota niedziela i jest całkowicie

 DARMOWE

Kierunki

nasze kierunki

Liceum
ogólnokształcące

0
nauka w szkole trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz 3 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
od roku szkolnego 2019/2020 nauka w szkole trwa 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
wydajemy zaświadczenia do ZUS-u, Mops-u, Krus-u

Technik
Administracji

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka na tym kierunku trwa 2 lata – 4 semestry
jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

Technik
Archiwista

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka na tym kierunku trwa 2 lata – 4 semestry
jako technik archiwista możesz pracować w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz archiwach zakładowych. Umiejętności zdobyte na zajęciach przydadzą się również w każdej pracy biurowej wymagającej prowadzenia i porządkowania obszernej dokumentacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 1 rok – 2 semestry, słuchacze przystępują egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE
zdobyta kwalifikacja: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej – egzamin zdawany na koniec II semestru

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 1,5 roku – 3 semestry
technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

Florysta


0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 1 rok – 2 semestry
jako florysta możesz pracować w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi

Technik usług kosmetycznych

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry
jako technik usług kosmetycznych możesz pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotować się do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry
jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się o: uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia

Opiekun w domu pomocy społecznej

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry
absolwent tego kierunku może pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu

Opiekun osoby
starszej

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry
absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą

Opiekunka dziecięca

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry
absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę z dzieckiem, posiadać będą wiedzę z zakresu jego pielęgnacji i wychowania. Absolwent może podjąć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako opiekun dziecka w jego środowisku domowym

Technik sterylizacji medycznej

0
oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
nauka w szkole trwa rok – 2 semestry
jako technik sterylizacji medycznej możesz pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacji., m.in. w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym, podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym oraz pracowni mikrobiologii

To proste
Wybierz kierunek

dołącz > do > nas